USŁUGI DORADCZE


Przykładowy zakres usług

...............................................................................................................................................................

D1. ANIMACJA LOKALNA

czyli
warsztaty wspierające aktywność mieszkańców i wzmacniające ich uczestnictwo w życiu społecznym



Doradztwo polega na przygotowaniu lokalnych liderów i funkcjonariuszy publicznych do samodzielnego prowadzenia działań aktywizujących, wspieranie ich w tych działaniach i opracowywanie narzędzi służących rozpoznawaniu potrzeb, oczekiwań, aspiracji różnych grup społecznych.

...............................................................................................................................................................


D2. ORGANIZACJA PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO


czyli
zaplanowanie i przeprowadzenie badań, konsultacji i warsztatów strategicznych



Istotą doradztwa jest wspieranie lokalnych liderów i funkcjonariuszy publicznych w skutecznym opracowaniu lokalnej strategii z uwzględnieniem specyfiki konkretnego obszaru. Obok animowania procesu planowania doradztwo skupia się na diagnozowaniu problemów i potrzeb różnych grup mieszkańców oraz diagnozowaniu wyzwań dla całej wspólnoty i dla obszaru objętego strategią.

...............................................................................................................................................................


D3. FORMUŁOWANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU


czyli
sporządzenie dokumentu strategii we współpracy z lokalnymi środowiskami oraz sposoby informowania mieszkańców



Doradztwo dotyczy każdej z faz planowania strategicznego:
- tworzenia wizji rozwoju,
- wyznaczania celów,
- planowania realizacji,
- zarządzania strategicznego.
Doradztwo służy opracowaniu zrozumiałej, praktycznej strategii w formie przejrzystego dokumentu.