Na rzecz wsi

KRAJOWE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW

Powstało w maju 1994 r. w Licheniu z inicjatywy lokalnych stowarzyszeń. Jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń sołtysów zrzeszającym 28 organizacji z całego kraju, liczących ponad 15 000 członków. Należą do nich zarówno sołtysi jak i członkowie rad sołeckich. Pod moim kierownictwem Stowarzyszenie konsekwentnie wspiera przemiany na polskiej wsi. Czyni to przede wszystkim z myślą o kształtowaniu obywatelskich postaw na wsi, ugruntowaniu demokracji, wspieraniu partnerskiej współpracy administracji samorządowej i obywateli

Służą temu działania szkoleniowe i doradcze, a także takie inicjatywy jak projekty ,,Polska wieś - europejskie wyzwania", ,,Wiejskie debaty", ,,Na wsi odnowa" oraz liczne publikacje. KSS jest członkiem-założycielem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), polskiej platformy współpracy środowisk wiejskich, działającej w europejskich strukturach PREPARE, a także członkiem-założycielem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP).

Dowiedz się więcej na stronie www.kss.org.pl

 

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW

WSS jest organizacją pozarządową, które jako pierwsze tego typu stowarzyszenie powstało z mojej inicjatywy w 1991 roku i zrzesza dziś  1367 członków z ponad 40 gmin. Wśród nich są przede wszystkim sołtysi z dawnego województwa konińskiego. Stowarzyszenie postawiło sobie za cel przede wszystkim dbałość o rozwój wsi, podtrzymywanie jej bogatej tradycji, działania na rzecz pobudzania rozwoju społecznego i podnoszenia jakości życia.

Stowarzyszenie stara się być aktywnym uczestnikiem życia społecznego, samo też organizuje popularne w wiejskim środowisku działania, np. doroczny ,,Piknik sołtysa". Stowarzyszenie stale pozyskuje fundusze ze środków unijnych oraz rządowych na realizację rozmaitych projektów edukacyjnych, dotyczących sprawnego zarządzania gminą, rozwoju obywatelskich inicjatyw, tworzenia programów lokalnego rozwoju z udziałem szerokiej reprezentacji mieszkańców. Efekty tych projektów mają znaczący wpływ na poprawę jakości funkcjonowania wsi i są często inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw.

Nie bez znaczenia jest także nasza współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na wsi.

Dowiedz się więcej na stronie www.wss.konin.pl

GAZETA SOŁECKA

Ten ogólnopolski miesięcznik wydawany przez Wielkopolskie  Stowarzyszenie Sołtysów adresowany jest do sołtysów, radnych oraz wiejskich liderów w całym kraju. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1993 roku, gazeta żywo interesuje się przykładami aktywnego działania liderów wiejskich, opisuje ich zaangażowanie, oryginalne pomysły, konkretne osiągnięcia. Szczególne miejsce poświęca budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, wdrażaniu demokratycznych zasad zarządzania gminą, a także sprawom rolnictwa, szczególnie w aspekcie integracji z Unią Europejską. Czytelnicy mogą tu znaleźć bardzo konkretne porady i przykłady rozwiązań, stosowanych dziś u naszych europejskich partnerów, a już wkrótce - także i u nas.

„Gazeta Sołecka" stale współpracuje z licznymi osobami i instytucjami publikując wywiady z osobami odpowiedzialnymi za politykę rolną państwa i rozwój wsi, z przedstawicielami instytucji zajmujących się problematyką rolną i wiejską, a także z autorytetami w dziedzinie samorządu lokalnego. Jedną z najważniejszych dla sołtysów spraw jest uregulowanie ich pozycji, tak, aby mogli uzyskiwać rekompensatę za swoje obowiązki, tak ważne dla całej społeczności wsi. Wiele przykładów skutecznych rozwiązań opublikowanych w Gazecie posłużyło gminom do zastosowania ich u siebie.

Gazeta Sołecka zamieszcza także porady z różnych dziedzin, które szczególnie chętnie czytają panie domu. Na jej łamach pojawiają się także aktualne informacje, które często tylko tą drogą docierające do sołtysów.

Dowiedz się więcej na stronie www.gazetasolecka.pl

KRAJOWA PIELGRZYMKA SOŁTYSÓW I ŚRODOWISK WIEJSKICH DO LICHENIA

Organizowana od 1993 roku z inicjatywy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów pielgrzymka zbiera co roku w maju w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu koło Konina ponad 7000-10000 osób związanych z rozwojem polskiej wsi w całym kraju. Zebrani na wspólnej modlitwie powierzają swe radości i troski Matce Bożej Licheńskiej - szczególnej opiekunce i patronce rolników. Co roku podczas pielgrzymki odbywają się też seminaria i dyskusje sołtysów, na których porusza się ważne dla Polski problemy. Są one też okazją do bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami administracji rządowej oraz Sejmu i Senatu.

Dowiedz się więcej na stronie www.kss.org.pl

RADA PROGRAMOWA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU WSI POLSKIEJ.

W jej skład weszli: prof. Jerzy Buzek, prof. Marek Kłodziński , prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz , dr hab. Aleksander Hall, Ireneusz Niewiarowski, prof.Zbigniew Ćwiąkalski , prof. Walenty Poczta , prof. Witold Orłowski oraz dr Stanisław Kluza.

Rada Programowa EFRWP będzie organem opiniodawczo-doradczym. Została powołana na potrzeby pełnej i efektywnej realizacji celów statutowych Fundacji. Do zadań Rady należeć będzie m.in.: opiniowanie planów działalności Fundacji pod względem merytorycznym, doradztwo i wyrażanie opinii na temat nowych kierunków działalności, inicjowanie i proponowanie nowych kierunków rozwoju, programów czy metod działania, a także realizacja analiz i raportów.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej działa już od 1990 roku. Na początku działalność Fundacja, tak jak i wielu innych podmiotów działających na rzecz wsi i polskiego rolnictwa, koncentrowała się na poprawie podstawowych elementów infrastruktury technicznej – budowie dróg, wodociągów, sieci telefonicznych czy gazowych. Z czasem działalność EFRWP zmieniała się i rozwijała, podobnie jak zmieniały się potrzeby lokalnych społeczności. Obecnie nadal wspiera rozwój infrastruktury technicznej, a także – poprzez różne narzędzia finansowe – pomaga przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Duży nacisk kładzie na rozwój infrastruktury społecznej. Poprzez program grantowy wspiera działania lokalnych społeczności, motywując je do większej aktywności i samoorganizacji. Działa również na rzecz wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. W tym celu uruchomiła program stypendialny dla uczniów wiejskich szkół ponadgimnazjalnych, a w gimnazjach wiejskich uczy języka angielskiego. Wspiera również wiejskie hospicja. Długo można wyliczać inwestycje uruchomione dzięki środkom finansowym Fundacji. W naszym regionie z pomocy skorzystały m.in. gimnazja z : Sokołowa gm. Koło, Przykony i Kawęczyna. Granty na rozwój różnych inicjatyw otrzymało m.in. Stowarzyszenie ,,Z edukacją w przyszłość” z Korzecznik gm. Kłodawa, KGW z Orchowa czy OSP z Brudzewa. Do tego fundusz wspierał budowę szkół, dróg, wodociągów , sal komputerowych.

Dowiedz się więcej o na stronie www.efrwp.pl

OGÓLNOPOLSKI KONKURS SOŁECTW@ W SIECI

Celem konkursu jest przeciwstawienie się wykluczeniu cyfrowemu, które grozi szczególnie na obszarach wiejskich. Niestety sam dostęp do Internetu jest rozwiązaniem niewystarczającym, jeżeli nie pójdzie za tym zintegrowany program edukacyjny, a osoby uświadomione czym jest Internet nie będą miały dostępu do urządzeń, za pomocą których będą mogły z nich korzystać. Dlatego obok zintensyfikowanych działań zmierzających do rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej gwarantującej dostęp do szerokopasmowego Internetu, który stał się standardem w znacznej części krajów Unii Europejskiej potrzebne są inicjatywy edukujące społeczności wiejskiej w zakresie korzystania z komputera i Internetu. Takim właśnie działaniem jest konkurs „SOŁECTW@ w sieci”, który poprzez promocję dobrych praktyk będzie zachęcał liderów społeczności wiejskich do aktywizacji w cyberprzestrzeni.

Dowiedz się więcej na stronie www.konkurs.kss.org.pl

PORTAL NASZAWIOSKA.PL

Na podstawie analiz badań i dobrych praktyk oraz zbudowaniu modelowej strony sołectwa lub wsi stworzyliśmy ogólnopolską platformę internetową, za pomocą której społeczności wiejskie mogą bezpłatnie zakładać swoje strony internetowe w oparciu o wypracowany szablon. Proces ten jest tak prosty jak zakładanie konta na portalach społecznościowych jak Nasza-Klasa czy Facebook i pozwoli nawet mniej zaawansowanym użytkownikom komputera na korzystanie z portalu.

Dowiedz się więcej na stronie www.naszawioska.pl

 
Bądźmy w kontakcie

Warto zobaczyć