Komisje i zespoły

 

Kadencja 2011-2015

 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Przedmiotem działania komisji są: organizacja i funkcjonowanie struktur samorządu terytorialnego, rozwój regionalny, finanse samorządu terytorialnego, gospodarka mieniem komunalnym, funkcjonowanie organów administracji państwowej. Jest to najczęściej spotykająca się komisja, to potwierdza jak wiele zadań ma samorząd.

Z samorządem jestem związany od jego powstania w 1990 roku. Samorząd przyczynił się do utrwalenia zmian ustrojowych, do budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju kraju.

Dowiedz się więcej o komisji tutaj


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przedmiotem działania komisji są: produkcja rolnicza, przetwórstwo artykułów rolnych, rynek rolny, restrukturyzacja oraz modernizacja rolnictwa i jego otoczenia, wielofunkcyjny rozwój wsi, infrastruktura terenów wiejskich, problemy finansowe rolnictwa oraz przemysłu przetwórczego i przemysłu pracującego na rzecz rolnictwa, handel zagraniczny artykułami rolnymi i żywnościowymi, kształtowanie własności rolniczej, problemy socjalne ludności rolniczej, organizacje i instytucje rolnicze, kreowanie rynku na nowe produkty i usługi rolnictwa.

Od początku mojej działalności jestem związany z szeroko rozumianą wsią. Wieś to nie tylko rolnictwo, to obszary wiejskie, przyroda, to ponad 90% terenu kraju. Jej rozwój będzie służył wszystkim, także mieszkańcom miast. W komisji jestem wiceprzewodniczącym.

Dowiedz się więcej o zespole tutaj

 

 

Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

W skład Zespołu wchodzą posłowie i senatorowie, którzy zainteresowani są podejmowaniem działań na rzecz organizacji pozarządowych. Do jego zadań należy między innymi  Współpraca z organizacjami pozarządowymi i Radą Działalności Pożytku Publicznego, monitorowanie ustawodawstwa dotyczącego organizacji pozarządowych, wspieranie działań na rzecz dialogu obywatelskiego oraz usuwanie barier w działalności organizacji pozarządowych.

Moje doświadczenie - założyłem kilka organizacji o których jest „głośno” w Polsce, w kilku innych jestem członkiem - spowodowało, że nawet w latach 2005-2007 gdy nie byłem w parlamencie zostałem zaproszony do pracy w tym zespole. Pracą zespołu kieruje marszałek Bogdan Borusewicz.

Dowiedz się więcej o zespole tutaj


Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej

Zespół ten to grupa posłów i senatorów głównie z Wielkopolski , która jest zainteresowana problematyką dróg wodnych i turystyki wodnej. W ramach jego prac zajmujemy się ułatwieniami legislacyjnymi w zakresie żeglugi śródlądowej, produkcji jednostek pływających oraz inwestowania w drogi wodne.

Nie ukrywam, że dla nas najważniejsza jest Wielka Pętla Wielkopolski i inwestycje wodne w naszym regionie i mieście.

Dowiedz się więcej o zespole tutaj

 

Parlamentarny Zespołu ds. Energetyki

Celem powołania Zespołu  jest wsparcie procesu przemian w polskiej energetyce w interesie odbiorców energii, dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju i utrzymania bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Dowiedz się więcej o zespole tutaj

 

Parlamentarny Zespół  Sportowy

Celem zespołu jest: propagowanie aktywności fizycznej wśród parlamentarzystów, współorganizowanie imprez propagujących sport wśród dzieci i młodzieży,  propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych.

Dowiedz się więcej o zespole tutaj


Senacki Zespół Energii Odnawialnej

Celem powołania Zespołu jest podejmowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy nt. wykorzystania energii odnawialnej w Polsce oraz wspieranie działalności instytucji wprowadzających te technologie do praktyki gospodarczej.

Dowiedz się więcej o zespole tutaj

 

Senacki Zespół Strażaków

Celem Zespołu jest propagowanie na forum Senatu RP problemów ochrony przeciwpożarowej, potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej oraz Obrony Cywilnej Kraju.

Podobny działa w sejmie, do niego również należałem. OSP i PSP odgrywają ogromną rolę w ochronie ludzi i mienia. OSP dodatkowo wypełnia szczytne cele społeczne, będąc często jedyną organizacją na wsi. W dorobku zespołów strażckich jest m. in. uruchomienie świetnie działającego Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, a ostatnio dobrych zmian dla strazaków w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Dbamy też o to, aby budżet był jak najlepszy dla OSP i PSP. W zespole jestem wiceprzewodniczącym.

Dowiedz się więcej o zespole tutaj
Bądźmy w kontakcie

Warto zobaczyć