Moje życie

Urodziłem się  23.03.1953 r. w Przedczu. Liceum Ogólnokształcące ukończyłem w Kłodawie, a zawód technika ogrodnika uzyskałem w Sochaczewie. Z żoną Grażyną prowadzę gospodarstwo rolne pod Kłodawą. Działalność publiczną rozpocząłem 30 lat temu: Solidarność, Duszpasterstwo Rolników, działalność konspiracyjna w latach 80, a także w wielu organizacjach pozarządowych. Od 1989 roku zawodowo bywałem posłem i senatorem. Przez cały ten czas moimi głównymi kierunkami działania są: rozwój wsi, gospodarki narodowej, regionu, wspieranie samorządności, budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz pomoc potrzebującym.

Przez 3 dekady dużo rzeczy wydarzyło się w moim życiu. Chciałbym Państwu przedstawić kilkanaście z nich. Zarówno tych najważniejszych, jak i tych mniej ważnych.

Pierwsze kroki w dziaalnoci spoecznej

1980 r. – Solidarność

Wiedzę o najnowszej historii, okupacji, represjach sowieckich i niemieckich, początkach PRL-u czerpałem z opowieści mamy i Radia Wolna Europa
Dzięki „S” rozpocząłem działalność publiczną. Pomagałem założyć związek w Kopalni Soli „Kłodawa”, gdzie kiedyś pracował mój ojciec i brat. Nawiązałem kontakty krajowe i brałem udział w tworzeniu Solidarności Rolniczej w kraju i województwie. Byłem delegatem z województwa konińskiego do różnych krajówek, od Solidarności Wiejskiej do Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Brałem udział w takich działaniach jak: zjazd Politechnika 80, strajk bydgoski. Byłem członkiem prezydium Związku.
W tym czasie ciężko choruje i umiera mój ojciec.

Dowiedz się więcej na stronie Encyklopedia "S"

 

 

Internowanie sprzyja bujnoci zarostu

14 grudnia 1981 r.– internowanie w Mielęcinie

Za moją działalność zostałem pozbawiony wolności i osadzony w więzieniu w Mielęcinie pod Włocławkiem. Mimo prób obrony  m.in. kolegów ogrodników zostaję przetrzymany tam  pół roku.  Ci sami ludzie pomogli mi jednak w inny sposób. Zarówno sąsiedzi jak i działacze Solidarności RI praktycznie wykazali solidarność ze mną i podnieśli na duchu także innych współwięźniów.
W więzieniu nawiązałem pierwsze kontakty z organizującym się podziemiem Solidarności.

 

 

Na dziaania opozycyjne wadza miaa przewanie jedn odpowied

1982 – 1989 r. – działalność w opozycji

Po uwolnieniu włączyłem się w dzia­łalność podziemną. Byłem wielokrotnie represjonowany (zatrzymania, rewizje, przesłuchania). Współorganizowałem Duszpasterstwa Rolników oraz Tymczasową Krajową Radę Rolników „S”. Nigdy nie zapomnę też II pielgrzymki Jana Pawła II do kraju w czerwcu 1983 roku, gdzie znalazłem się w grupie 13 rolników, znanych z działalności opozycyjnej, którym papież udzielił audiencji.

 

Od tamtego dnia razem idziemy przez życie

1 października 1988  r. – ślub z Grażyną

Mam 35 lat – zakładam własną rodzinę. Od tego czasu moja żona wspiera mnie we wszystkich moich działaniach, od Solidarności, przez Sejm i Senat aż po codzienne dbanie o nasze wspólne gospodarstwo rolne.

 

Pewną korespondencję zostawia się na pamiątkę

4 czerwca 1989 r. – wolne wybory

Wiele osób uznaje, że to jest tak naprawdę data, w której powinno obchodzić się Dzień Niepodległości w Polsce, czego osobiście jestem zwolennikiem. To właśnie tego dnia Polska po raz pierwszy od ponad 50 lat mogła sama decydować o swoich losach. Data ta to także początek mojej działalności w Senacie.

 

Pierwsze święta z Olą

2 Lipiec 1989 r. – jestem ojcem

Narodziła się moja córka Ola. Jak w przypadku każdego, tak i w moim życiu nastąpiły duże zmiany. Łączę nowe obowiązki ojca z równie nowymi obowiązkami Senatora Ziemi Konińskiej.

 

Rada Gminy i Miasta Kłodawy

27 maja 1990 r. – wybory samorządowe

Komitet Obywatelski „Solidarność”, którego byłem przewodniczącym wygrał wybory, i zaczęliśmy budować samorząd. Miałem szczęście poznać „ojców” samorządu. W latach 80-tych rozpoczęła się moja współpraca z prof. Jerzym Regulskim, nieco później z Michałem Kuleszą, Jerzym Stępniem, Walerianem Pańko, Piotrem Buczkowskim. W 1989 roku uczestniczyłem w pracach nad ustawami wprowadzającymi samorząd w Polsce, będąc senatorem.

 

Pierwsze spotkanie sióstr jeszcze w szpitalu

8 Luty 1991 – narodziny Ani

Mając już zarówno doświadczenie w byciu ojcem jak i senatorem, mogę jeszcze lepiej dzielić mój czas między obradami w Warszawie.

 

 

 

Podczas obrad Sejmu

23 września 1991 r. – Początek działalności w Sejmie

W poszukiwaniu nowych wyzwań po 2 latach pracy w senacie zdecydowałem się kandydować na posła. Okazało się, że znalazłem je bardzo szybko i starczyło ich na kolejne parę kadencji.

 

 

Pierwsi działacze obecnego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów

3 września 1991 r. – Założenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów (wtedy nazywało się: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Konińskiego)

Poprzez moją działalność na rzecz samorządu oraz korzenie w Solidarności Wiejskiej naturalnym wydało się podjęcie współpracy z sołtysami. Dlatego , z mojej inicjatywy powstało w Polsce pierwsze stowarzyszenie sołtysów, które dało przykład wielu podobnym organizacjom działających do dziś bardzo aktywnie w całym kraju.

 

Pierwsze wydanie Gazety Sołeckiej

styczeń 1993 r. – Wydanie pierwszego numeru Gazety Sołeckiej

Wydawane do dzisiaj czasopismo miało do samego początku zasięg ogólnopolski. Docieramy za jego pośrednictwem nie tylko do sołtysów, także radnych, wójtów, burmistrzów, starostów i innych liderów lokalnych. Na jego łamach przedstawiamy tematy związane ze społeczeństwem obywatelskim, rozwojem obszarów wiejskich, pomocą unijną, zagadnieniami prawnymi, oraz promujemy dobre praktyki z całego kraju.

 

Przemawia biskup Andrzejewski – syn sołtysa ze swojej rodzinnej wsi

1993 r. – Pierwsza Pielgrzymka Sołtysów do Lichenia

Rozpoczęło się od małej pielgrzymki rolników. W 1993 roku pierwszy raz jako ogólnopolska pielgrzymka sołtysów zaczęła przybierać na frekwencji. Podczas spotkania w Sali Królewskiej sanktuarium, która mieści 400 osób szybko skończyło się miejsce. Dzisiaj na naszą pielgrzymkę przyjeżdża ponad 7 000 lokalnych liderów.

 

Pierwszy zarząd Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

14 maja 1994 r. – Założenie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

KSS powstało przez dobrowolne zrzeszenie się stowarzyszeń z różnych części kraju. Dzisiaj jako federacja lokalnych stowarzyszeń sołtysów jest najliczniejszą organizacją powstałą w kraju, po 1989 roku.

 

 

Początki Towarzystwa Samorządowego

1994 r. – Założenie Towarzystwa Samorządowego

Po rozwiązaniu KO „S” wraz z samorządowcami założyłem TS. Organizacja ta wspiera samorządność, propaguje wiedzę o nim, także wśród uczniów. To w ramach TS uruchomiłem Fundusz Stypendialny dla zdolnych, ale mających gorsze warunki materialne młodych ludzi.

 

 

Z roku na rok Bank Żywności się rozwija

1996 r. – Powstanie Banku Żywności w Koninie

Czerpiąc z doświadczeń Zachodu założyłem w Koninie Bank Żywności. Głównym jego zadaniem jest pomoc osobom najbardziej potrzebującym w naszym regionie.

 

 

Podczas konferencji samorządowej w Licheniu

21 września 1997 r. – II kadencja w Sejmie

Kontynuuję moją działalność jako poseł reprezentując moich wyborców oraz nadal  rozwijający się samorząd polski. Następuje dalsza decentralizacja, powstaje samorząd województwa i powiatu. Cały czas w moim obszarze zainteresowań jest wieś, społeczeństwo obywatelskie, oraz gospodarka.

 

Finał Konkursu wiedzy o samorządzie w 2006 r

2000 – Pierwsza edycja konkursu „Nasza Europa”

Wraz ze zbliżaniem się Polski do Unii Europejskiej czuliśmy w Towarzystwie Samorządowym potrzebę szerzenia wiedzy o zjednoczonej Europie w naszym regionie – zwłaszcza wśród osób młodych. Dlatego postanowiliśmy zorganizować konkurs wiedzy o tematyce europejskiej dla uczniów szkół średnich i zawodowych. Konkurs jest organizowany do dzisiaj całej Wielkopolsce.

 

Od 1989 rok moją najczęstszą lekturą są ustawy, ekspertyzy i zestawienia

23 września 2001 r. – III kadencja w Sejmie

Po raz kolejny zostałem wybrany przez Was w wyborach parlamentarnych jako reprezentant naszego regionu. Dzięki temu kontynuuję moją wieloletnią pracę na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

Jedni z pierwszych stypendystów Towarzystwa Samorządowego

2001 – Uruchomienie Funduszu Stypendialnego

Od samego początku istnienia powołane przeze mnie Towarzystwo Samorządowe zabiega o wyrównanie szans dostępu młodzieży do edukacji i dóbr kultury. Dlatego też utworzyliśmy Fundusz Stypendialny, który pomaga najzdolniejszym, ale zarazem gorzej usytuowanym uczniom. Ta bardzo w naszym regionie potrzebna inicjatywa przetrwała do dzisiaj, dzięki czemu od początku istnienia Funduszu przyznaliśmy 1806 stypendiów.

 

Na podium wraz z kolegami parlamentarzystami

27 kwietnia 2003 r. – Mój pierwszy maraton

Nie byłem pewien czy dobiegnę. Dystans 42.195 kilometra nie jest dla każdego. Na szczęście się udało. Miałem nawet niezły czas 3:58:30. Zająłem 3 miejsce w kategorii parlamentarzystów. Natomiast mój rekord wynosi 3:29:.09.

 

 

Wejście Polski do Unii świętowaliśmy rodzinnie

1 maja 2004 r. – Wejście Polski do Unii Europejskiej

To był długo oczekiwany sukces. Tego dnia otworzyło się dla Polski bardzo wiele możliwości i znacząco przyśpieszył się nasz rozwój. Towarzyszyło temu także poczucie satysfakcji, gdyż od lat działałem na rzecz propagowania idei integracji naszego kraju z Unią.

 

 

Wręczenie nagrody Pro Publico Bono przez prof. Jerzego Buzka

2006 r. – Pro Publico Bono

Z rąk prof. Jerzego Buzka otrzymałem nagrodę Pro Publico Bono przyznaną Krajowemu Stowarzyszeniu Sołtysów w konkursie na „Najlepsze Dzieło Obywa­telskie”, która jest jedną z najbardziej prestiżowych nagród dla organizacji działających społecznie.

 

 

Przysięga w Senacie

21 października 2007 r. – powrót do Senatu

Startując z listy Platformy Obywatelskiej wróciłem po wielu latach z powrotem do Senatu, gdzie dalej działam na rzecz polskiej wsi oraz rozwoju samorządu terytorialnego w naszym kraju.

 

 

W drodze na szczyt. Ponad 4 500 m n.p.m.

Sierpień 2008 - Zdobycie Mont Blanc

Zajęło nam to parę dni, ale się udało. Co prawda nie najlepiej znosiłem aklimatyzację, ale piękna krajobrazu towarzyszącemu wspinaczkę na Dach Europy nie zakłócił nawet silny ból głowy i duże zmęczenie.

 

 

Rekord 3:29:00 nadal nie pobity

Październik 2008 – Maraton w Pekinie

Biegliśmy na stadionie, na którym zaledwie parę miesięcy wcześniej odbywały się igrzyska olimpijskie. Wyjątkowo zapadł mi w pamięć fakt, iż na 13 000 uczestników maratonu, zaledwie 8 000 z nich ukończyło swój bieg. Wynikało to zapewne z tego, że dla zwiększenia frekwencji w zawodach zakłady pracy delegowały swoich zupełnie na to nieprzygotowanych pracowników. Wzbudza to nadal wspomnienia z epoki w Polsce już na szczęście minionej..

 

Kawałek domu w sercu Kaukazu

Sierpień 2009 - Zdobycie Elbrus

Wzbijająca się na 5642 m n.p.m góra jest o ponad 800 m wyższa niż zdobyty rok wcześniej Mont Blanc. W celu aklimatyzacji jedną noc spędziliśmy na wysokości ok. 4 kilometrów. Podobnie jak Alpach proces ten nie przebiegał dla mnie za łatwo – przez złe samopoczucie w ogóle nie spałem. O 3 rano wyruszyliśmy na szczyt. 7:20 byliśmy u celu.

 

 

W Senacie podczas czytania ustawy o Funduszu sołeckim

20 lutego 2009 r. – Ustawa o Funduszu Sołeckim

Uwieńczenie wielu lat starań o to, aby sołtys posiadał lepsze narzędzia do działania na rzecz swojej wsi. Fundusz służy wszystkim mieszkańcom wsi bezpośrednio, a pośrednio pozostałym mieszkańcom kraju. Oczywiście, nie ma narzędzi doskonałych, dlatego nadal pracuję wspólnie z moimi partnerami w całej Polsce nad rozwojem Funduszu oraz powstawaniem nowych inicjatyw wpierających społeczności lokalne.

 

Laur wręczył J. Buzek

2010 r. - Laur Gospodarności

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów za całokształt działalności przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi zostało uhonorowane Laurem Gospodarności

 

 

Plakat inauguracyjnego biegu Klubu

2011 r. – Klub Biegacza

Moje zainteresowanie sportem, bieganiem, spowodowało, że wspólnie z innymi biegaczami założyłem Klub Biegacza „Aktywni” Konin. Wspólnie z moimi kolegami i koleżankami organizujemy różne zawody, propagując przy tym zdrowy tryb życia. Chcemy, aby coraz więcej mieszkańców Konina i nie tylko, uprawiało czynnie sport.

Podczas konferencji wręczyłem prezydentowi paszport

28 maja 2011 r - wizyta w Licheniu prezydenta B. Komorowskiego

Podczas konferencji ,,Wiejska Polska" wręczyłem prezydentowi symboliczny paszport oraz deklarację stworzoną podczas debat.  Podkreślono w niej wagę wypracowania formuły współgospodarzenia wiejską Polską.
Ślubowanie w Senacie

9 października 2011 r - kolejna kadencja w Senacie

Wygrana cieszy szczególnie, ponieważ po raz pierwszy głosowano w okręgach jednomandatowych.

27 listopada 2011 r- Spotkanie ludzi, którzy zmienili Polskę

Ponad 200 osób pojawiło się na konferencji upamiętniającej historię Komitetów Obywatelskich w regionie konińskim. –  Musimy zachować tą część  historii Polski w zbiorowej pamięci – powiedział na spotkaniu jego inicjator Ireneusz Niewiarowski, senator.

2 maja 2012 - Biegali chcąc uczcić święto flagi

Ponad 100 amatorów aktywnego wypoczynku wzięło udział w II pikniku patriotyczno-sportowym z okazji święta flagi zorganizowanym przez Klub Biegacza ,,Aktywni Konin”.  Impreza powstała z inicjatywy senatora  Ireneusza Niewiarowskiego odbyła się na stadionie PWSZ w Morzysławiu

26 maja 2012 - Wiejska, czyli nasza

Hasłem ,,Wiejska Polska to nasza Polska" podsumowali konferencję w Licheniu Ireneusz Niewiarowski, senator, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów  oraz Andrzej Hałasiewicz, ekspert w kancelarii prezydenta RP. Debata na temat przyszłości wsi rozpoczęła dwudniowe uroczystości.

27 maja 2012 - Dwie dekady ruchu - podsumowanie

20-lecia ruchu stowarzyszeń sołtysów odbyło się dziś w Licheniu . W trakcie uroczystości m.in. uhonorowano osoby jak i firmy zasłużone dla ruchu. Na koniec odbyła się XX Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich.

6 czerwca 2012 - Renesans radia

Otwarcie wystawy ,,Głos Wolnej Europy” ukazującej historię Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa odbyło się  w PWSZ w  Koninie.   Gościem honorowym był Aleksander Świeykowski, senator, były dziennikarz stacji. Do wydarzenia tego doszło z inicjatywy Ireneusza Niewiarowskiego,  senatora.

7 listopada 2012 - Aby promować obywatelskie postawy

Bronisław Komorowski , prezydent RP powołał członków Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP.  W  gronie tym znalazł się Ireneusz Niewiarowski, senator, prezes KSS. – Zachęcam do zgłaszania ciekawych działań z naszego regionu – mówi senator.


14 listopada 2012 - Wspólna Polityka Rolna - zmiany

Senator Ireneusz  Niewiarowski  uczestniczył w konferencji przewodniczących komisji rolnictwa w Nikozji na  Cyprze. W tym półroczu Cypr przewodniczy prezydencji w Unii.  Konferencja dotyczyła oceny stanu przygotowań WPR na lata 2014-2020. Poruszano także kwestie klimatyczne związane z rolnictwem oraz Wspólną  Politykę Rybacką.

30 listopada 2012 - 90. rocznica pierwszego posiedzenia Senatu II RP

W Senacie odbyło się uroczyste posiedzenie z okazji  90. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej. Wzięli w nim udział m.in. prezydent RP Bronisław Komorowski, marszałek Sejmu Ewa Kopacz, premier Donald Tusk, marszałek Senatu V kadencji Longin Pastusiak, wicemarszałek Senatu I kadencji Andrzej Wielowieyski, wicemarszałek Senatu II kadencji Andrzej Czapski, prof. Jerzy Buzek, reprezentujący rodziny senatorów II RP.

23 września 2013 r - Wyjątkowe stypendia wręczone

Wręczenie 2-tysięcznego stypendium Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego odbyło się dziś w Centrum Edukacji i Rozrywki Park Makiet Mikroskala w Koninie.  Stypendium to w wysokości 2, 5 tyś. zł trafiło do Moniki Szaraszek z CKU. - Stało się to możliwe dzięki hojności firmy Hortimex – podkreśla Ireneusz Niewiarowski, senator, prezes TS.

18 listopada 2013 r - Rada Programowa projektu Archiwa Przełomu

Senator Ireneusz Niewiarowski wszedł w skład Rady Programowej projektu ,,Archiwa Przełomu 1989 - 1991". Archiwum Przełomu to inicjatywa Senatu i Prezydenta RP, która ma na celu zebranie wszelkich materiałów dotyczących lat 1989-91 przy współudziale wszystkich polskich archiwów, muzeów, bibliotek, ośrodków kultury i nauki. Docelowo powstanie wirtualne muzeum, z którego będą mogli korzystać wszyscy Polacy.

6 marca 2014 r - Nowa ustawa o funduszu sołeckim

Senat bez poprawek uchwalił nowelizację ustawy o funduszu sołeckim. Wczoraj jej sprawozdawcą był senator Ireneusz Niewiarowski.

12 marca 2014 r - Prezydent podpisał ustawę w Dniu Sołtysa

Dziś w Łasku prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nową ustawę o funduszu sołeckim. W uroczystości udział wzięli sołtysi z całego kraju na czele z prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneuszem Niewiarowskim.

30 maja 2014 r - Dobre 25 lat Polski

-Dobrze, a nawet bardzo dobrze  – odpowiedzieli zdecydowanie prof. Jerzy Buzek i Władysław Frasyniuk na pytanie, jak Polacy wykorzystali odzyskaną 25 lat temu wolność. J. Buzek i W. Frasyniuk byli gośćmi konferencji historycznej „Ku wolności”, która odbyła się w auli PWSZ w Koninie w ramach obchodów 25-lecia Wolnej Polski w naszym regionie.  W trakcie spotkania wręczono również nagrody laureatom konkursów plastycznych i historycznego.

10 czerwca 2014 r - Finał obchodów Wolnej Polski

Bardzo uroczystą oprawę miało zakończenie obchodów 25-lecia Wolnej Polski w naszym regionie. Rozpoczęła je msza święta w kościele św. M. Kolbe, następnie odsłonięto tablicę upamiętniającą tamten czas w Koninie. Na koniec w auli im. J. Popiełuszki odbyło się spotkanie wspomnieniowe byłych działaczy ,,S" i Komitetów Obywatelskich.

5 lipca 2104 r - Siłą wsi wiejski liderki

Jestem pod ogromnym wrażeniem kobiecych działań na wsi. Postaram się odwiedzić kilka miejsc, które dziś wymieniono. I jestem pewna, że poradzicie sobie Panie z rozwiązaniem każdego problemu. Bo do tego potrzeba cierpliwości, której kobietom nie brak – powiedziała w Koninie podczas pierwszego dnia konferencji ,,Wiejska Polska. Przedsiębiorcza Wieś” Pierwsza Dama RP Anna Komorowska. Organizatorem debaty w auli PWSZ było Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.


27 października 2014 r - Aparat słuchowy, puchary, stypendia, a nawet rower

Wręczenie pucharów zwycięzcom Pikniku Jesiennego oraz Klaudii, piłkarce KKPK Medyk Konin aparatu słuchowego odbyło się w DK Oskard.  W trakcie imprezy wręczono również dwa stypendia Towarzystwa Samorządowego oraz przekazano Katarzynie Wagner rower rehabilitacyjny.

2 marca 2105 r - Wyprawa zakończona sukcesem

Konferencje prasowe senatora I. Niewiarowskiego dotyczące podsumowania wyprawy na Kilimandżaro ,,Parlament na szczyt" odbyły się w Koninie, Turku i Kole.

11 marca 2015 r - Prezydent przyjechał do sołtysów

To były szczególne obchody Dnia Sołtysa. Do Konina na zaproszenie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów przyjechał Bronisław Komorowski , prezydent RP i 800 sołtysów z całej Polski.

l

7 czerwca 2015 r - Senator honorowym obywatelem

Na uroczystej Sesji Urzędu Gminy  w Kawęczynie senator Ireneusz Niewiarowski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kawęczyn. Uroczystości 25-lecia Samorządu towarzyszyło wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę siedziby Urzędu GminyBądźmy w kontakcie

Warto zobaczyć