fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Legislacja

FUNDUSZ SOŁECKI

Ustawa o funduszu sołeckim została zainicjowana przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego. Wniosek został złożony do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie jako projekt rządowy uchwalony przez parlament w 2009 r. Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Ilość pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy i liczby mieszkańców. W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczyć dla danego sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobić. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) corocznie do 31 lipca informuje sołtysów o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez dane sołectwo w następnym roku. Do 30 września zebranie wiejskie podejmuje decyzję o przeznaczeniu funduszu.

W roku 2014 wprowadzona została nowelizacja ustawy o funduszu sołeckim, która udoskonaliła to narzędzie pobudza lokalnej demokracji na polskiej wsi.

Dowiedz się więcej na stronie www.funduszesoleckie.eu

OCHRONA PRAWNA SOŁTYSA JAKO FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO

Inicjatywa zaowocowała w dniu 6 listopada 1992 r. nowelizacją ustawy o samorządzie terytorialnym. Sejm wprowadził następującą zasadę prawną: "Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym". Ochrona prawna polega na tym, że przestępstwa popełnione na funkcjonariuszach publicznych są ścigane przez prokuratora z urzędu, a nie z oskarżenia prywatnego. Kodeks karny zapewnia więc sołtysowi ochronę prawną w razie, gdyby stał się on ofiarą czynnej napaści, użycia w stosunku do niego przemocy lub groźby bezprawnej czy znieważenia w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych.

ZASADY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SOŁECTWEM A GMINĄ

Nowelizacja uchwalona przez Sejm 29 września 1995 r. odnosi rangę sołtysa oraz określa zasady, na jakich mogą się opierać rady gmin przy przyznawaniu sołtysom diet oraz zwracaniu kosztów podróży służbowych, a także ogólne zasady współpracy pomiędzy radą gminy, a sołectwem. Pierwsza z nich otwiera sołtysom fakultatywną możliwość uczestniczenia w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy.

Ustawa umożliwia radom gmin ustanowienie zasad, na których opierać się będzie wypłacanie sołtysom diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Sołectwo zarządza mieniem komunalnym oraz korzysta z niego w zakresie ustalonym przez radę gminy 
w statucie. Rada gminy ma też obowiązek określić uprawnienia sołectwa do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

ZOBOWIĄZANIE RAD GMIN DO ZAPRASZANIA SOŁTYSÓW NA SESJE

Nowelizacja uchwalona przez Sejm 11 kwietnia 2001 r. wprowadza zapis: "przewodniczący rady gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy" Sołtysi powinni też wraz z zaproszeniem na sesje otrzymać porządek obrad z projektami ustaw.

Dowiedz się więcej o mojej działalności w Senacie na klikając TUTAJ.

Kategoria: