fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Zawody przyszłości

15 mln złotych otrzymają powiaty kolski i turecki na szkolnictwo kształcenia zawodowego w latach 2016-2018. Swój udział w tym sukcesie, zgłoszonym przez starostów, ma senator Ireneusz Niewiarowski.

Efektem będzie stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej, a dzięki działaniom uzupełniającym (finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego) przygotowanie wykwalifikowanych pracowników pod potrzeby regionu.

Realizacja projektu ma spowodować skrócenie do niezbędnego minimum czasu adaptacji przyszłych pracowników, wygenerować dla pracodawcy natychmiastowy zysk z wytwarzanych produktów charakteryzujących się odpowiednim poziomem jakości, ograniczyć do minimum lub wyeliminować kosztowny i długotrwały proces coachingu.

Projekt ma poprawić spójność województwa wielkopolskiego, poprzez eliminację marginalizacji obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego.

W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące działania:

- modernizacja i wyposażenie w sprzęt, w tym nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu istniejących obiektów szkolnych

- doskonalenie kompetencji nauczycieli oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów, w tym m.in. szkolenia, kursy, studia podyplomowe

- staże zawodowe i stypendia oraz praktyki zawodowe.

Szkoły, które zostaną objęte projektem to: Zespół Szkół Technicznych w Turku, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich oraz Zespół Szkół Technicznych w Kole. Szkoły te stanowią najistotniejszą bazę zabezpieczenia personelu technicznego dla przemysłu obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego. Z uwagi na brak technicznego szkolnictwa wyższego w regionie w zakresie inteligentnych specjalizacji, placówki szkolnictwa zawodowego stanowią jedyną możliwość do doskonalenia obecnych pracowników, w ramach kształcenia ustawicznego osób dorosłych oraz doskonalenia ich w zakresie najnowszych technologii.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną m.in. następujące kierunki kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik weterynarii, technik logistyk, technik spedytor, technik informatyk, technik ochrony środowiska, operator obrabiarek skrawających, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik urządzeń sanitarnych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik reklamy, technik mechanizacji rolnictwa.

Planowane doposażenie dot. zakupu m.in: obrabiarek CNC, układów napędowych, sprzętu kontrolno-pomiarowego i kontrolno-diagnostycznego, obrabiarek, falowników itp.

- Cieszę się, że mogłem wesprzeć ten świetny projekt - mówi senator Niewiarowski.

Kategoria: