fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Wobec długotrwałej suszy

Senator Ireneusz Niewiarowski wydał dziś stanowisko w sprawie długotrwałej suszy, w wyniku której nastąpiły znaczne szkody w uprawach zbóż, roślin okopowych, warzyw oraz pasz dla zwierząt hodowlanych.

Wobec długotrwałej suszy, w wyniku której nastąpiły znaczne szkody w uprawach zbóż, roślin okopowych, warzyw oraz pasz dla zwierząt hodowlanych niezbędne jest podjęcie działań rekompensujących prowadzącym działalność rolniczą, umożliwiających odtworzenie i kontynuację prowadzonej produkcji rolnej poprzez:

- Dokonanie restrukturyzacji dotychczas zaciągniętych kredytów klęskowych poprzez rozłożenie ich spłaty na kolejne lata.
- Pilne uruchomienie nowych linii kredytów preferencyjnych na odtworzenie produkcji rolnej.
- Jak najszybsze ogłoszenie naboru wniosków w działaniu: przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych
i katastrof  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z uwzględnieniem czynnika znacznego zniszczenia plonu.
- Przyspieszenie wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat obszarowych za 2015 r. oraz płatności rolnośrodowiskowych – wymaga zgody Komisji Europejskiej.
- Przyspieszenie wypłaty producentom rolnym zwrotu za sierpień 2015 r.  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- Podjęcie przez samorządy działań łagodzących skutki suszy poprzez zwolnienia, umorzenia lub odroczenia kolejnych rat płatności podatku rolnego.
- Wprowadzenie dotacji i bonifikat do cen zakupu kwalifikowanego materiału siewnego.
- Uruchomienie pomocy paszowej dla hodowców bydła i producentów mleka - wymaga zgody Komisji Europejskiej.
- Zrekompensowanie gminom z budżetu państwa skutków zwolnień i umorzeń podatku rolnego.
- Zwiększenie puli środków finansowych dla gmin z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej z tytułu strat spowodowanych suszą w dochodach rodzin rolniczych. Pomoc socjalna.
- Wprowadzenie pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych celem rekompensat poniesionych nakładów na odtworzenie produkcji rolnej oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych rolników i ich rodzin.
- Realizację kompleksowego programu retencyjnego na terenach rolniczych umożliwiającego zachowanie bilansu wodnego pozwalającego na prowadzenie produkcji rolnej w okresach zagrożenia suszą.

Mała i średnia retencja. Deszczownie.

Kategoria: