fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Dla liderów wsi

W Senacie wręczono nagrody laureatom 17. edycji konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów.

Uroczystość poprzedziła konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”, przygotowana przez komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z organizatorami konkursu. Jak mówił marszałek Stanisław Karczewski, polska wieś to obszar nie zawsze dostrzegany przez polityków, mimo jej roli w życiu społecznym naszego kraju. Zdaniem marszałka Senatu chociaż polska wieś się rozwija, modernizuje, jest coraz lepiej zorganizowana to nadal ma ogromny potencjał do wykorzystania. „Największym zasobem polskiej wsi są ludzie, widzę wielką pasję, z jaką – również młodzi – angażują się w życie społeczne i obywatelskie swojej wsi, gminy czy miasta” – podkreślił. Zdaniem marszałka Stanisława Karczewskiego udział mieszkańców wsi w wyborach do Parlamentu Europejskiego pokazał, że interesują się tym, co dzieje się wokół nich.
Prof. Jerzy Wilkin z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przypomniał, że pierwsze lata transformacji były niezwykle trudne dla polskiej wsi. Ostatnie trzydziestolecie należy jednak uznać za okres ogromnego sukcesu rozwojowego – „przyłączenie wsi do Polski”. Szczególnie dobre było ostatnie piętnastolecie, m.in. dzięki członkostwu naszego kraju w Unii Europejskiej i włączeniu się do wspólnej polityki rolnej, co spowodowało skokowy efekt rozwojowy. W tym czasie nastąpiła modernizacja sektora rolno-spożywczego, znacząca poprawa poziomu życia, wzrosły aspiracje edukacyjne mieszkańców wsi, a także prestiż zawodu rolnika. Wśród największych problemów i zagrożeń stojących przed polską wsią prof. Jerzy Wilkin wskazał m.in. pogłębiające się różnice w rolnictwie, wyludnienie, które dotyka prawie 1/3 wsi, zwłaszcza na tzw. ścianie wschodniej, dużą rozpiętość obszarową gospodarstw rolnych i ogromne różnice w ich produktywności, złe gospodarowanie polskimi zasobami ziemi, chaotyczną politykę przestrzennego zagospodarowania kraju. Zdaniem prof. Jerzego Wilkina, zgodnie z opinią europejskiego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi Phila Hogana, polityka rolna powinna być elastyczna, zdecentralizowana i efektywna. Dlatego, apelował, nie czekajmy, aż Unia wszystko nam „ustawi”.
Podczas konferencji wiele uwagi poświęcono również upodmiotowieniu sołectwa czy przyznaniu mu pewnych atrybutów prawnych. Temu m.in. ma służyć poselski projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiony przez posła Ryszarda Wilczyńskiego. Zakłada on m.in. wzmocnienie i większą elastyczność funduszu sołeckiego.
Jak przypomniał przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Piotr Zientarski zmianom dotyczącym upodmiotowieniu sołectwa poświęcona była konferencja, która odbyła się w Senacie 31 stycznia 2017 r. Jedną z najważniejszych jej konkluzji było stwierdzenie, że wzmocnienie sołectw nie jest możliwe bez odpowiednich zmian w ustawie o samorządzie gminnym, które wyposażą sołectwa w ułomną osobowość prawną.

W drugiej części konferencji odbyła się gala konkursu „Sołtys Roku 2018”. Podczas uroczystości doradca prezydenta prof. Cezary Kochalski odczytał list, który do laureatów skierował prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił prezydent, instytucja sołtysa od wieków jest mocno umocowana w polskiej tradycji. Rolą sołtysa jest przede wszystkim przewodzenie lokalnej społeczności i inicjowanie jej aktywności. „Polska wieś zmienia się przede wszystkim dzięki ludziom takim jak Państwo” – napisał prezydent Andrzej Duda. Redaktor naczelna „Gazety Sołeckiej” Joanna Iwanicka podziękowała sołtysom za ich aktywność na rzecz mieszkańcami swoich sołectw.

Tytuł Sołtysa Roku 2018 zdobyli: Wiesław Czaja ze Sławska w woj. wielkopolskim, Elżbieta Filipek z Uciechowa w woj. dolnośląskim, Barbara Herok z Malnii w woj. opolskim, Wojciech Jóźwik z Trzeszkowa w woj. świętokrzyskim, Ewa Molenda-Stroińska z Zalesia Górnego w woj. mazowieckim, Krystyna Pałkowska z Cikowic w woj. małopolskim, Joanna Ułasiuk z Wielkiego Lubienia w woj. kujawsko-pomorskim. Za najdłuższe w obecnej edycji konkursu pełnienie funkcji sołtysa nagrodzono Bogumiła Kaszubę z Krągoli w woj. wielkopolskim.

Źródło Senat

Kategoria: